Állatkerti belépő Facebook Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban „Játékszabályzat/Szabályzat”)

1. A Nyereményjáték szervezője

A Budapest Brand Nonprofit Zrt. (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., Cg.: 01-10-140962 Adószám: 28748511-2-41; a továbbiakban, mint Szervező) az Énbudapestem Facebook oldalán nyereményjátékot (továbbiakban Nyereményjáték) hirdet, melyen kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakó – vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 3. pontban meghatározott személyek körébe eső természetes személyek vehetnek részt (Játékos).

A Játékosnak első lépésként kifejezetten, feltétel nélkül tudomásul kell vennie és el kell fogadnia jelen Nyereményjáték Szabályzatát és adatkezelési feltételeit minden rendelkezésre kiterjedően. Amennyiben nem fogadja el a Játékos a Játék Szabályzatát és adatkezelési feltételeit, automatikusan kizárja magát a Játékból.

2. A Nyereményjáték lebonyolítása és feltételei

2.1.  A játék időtartama

A Játék 2021. június 10. napján 18 óra 00 perc 01 mp-től 2021. június 13. napján 23 óra 59 perc 59 mp-ig tart.

2.2.  Nyereményjátékban részvevők feladata

Szervező a Budapest Brand Nonprofit Zrt.  “Énbudapestem” Facebook oldalán közzétett Nyereményjátékra való felhívásban/bejegyzésben az oldal látogatóinak kommentben kell választ adniuk az alábbi kérdésre:

„Írd meg kommentben három olyan budapesti épület címét (utca és házszám megnevezésével), amelynek a homlokzatán valamilyen állatábrázolás található!”

A Nyereményjátékban történő részvétel ingyenes.

2.3.  A sorsolás időpontja:

A 9 darab regisztrációs jegy csomag sorsolásának időpontja: 2021. június 14. napja

A Szervező a sorolást 3 tagú sorolási bizottság közreműködésével bonyolítja le.

2.4.  Nyeremények:

Összesen 9 darab (2021. június 30. napjáig érvényes) regisztrációs jegy „csomag”, amely „csomagonként” 1 felnőtt és 2 gyermek (2-18 éves korig) a Fővárosi Állat- és Növénykertbe történő ingyenes belépésére jogosító regisztrációs jegyet tartalmaz.

2.5.  A nyertes Játékosok kiértesítésének folyamata

Szervező a sorsolás nyerteseit, a sorsolás napján, Facebook messenger-en keresztül küldött üzenetben értesíti. A nyertesnek az értesítést legkésőbb annak kézhezvételét követő 3 munkanapon belül kell visszaigazolnia egy válaszüzenetben.

2.6.  A nyeremény átvétele:

Szervező a nyeremény átvételét a nyertes írásbeli visszaigazolását követően 2021.  június 16-án (szerdán) 14.00 és 18.00 óra között biztosítja személyesen a 1052 Budapest Bárczy István u. 1-3, alatti irodában (volt BVA iroda).

A nyertes részére a jegyek csak akkor kerülnek átadásra, ha a személyazonosságát az átadás helyszínén Szervező munkavállalói részére hitelt érdemlően igazolja. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a tartalom @budapestbrand.hu  e-mail címen keresztül nyújt felvilágosítást. A részvételtől a Nyereményjáték teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a tartalom @budapestbrand.hu  e-mail címen keresztül lehet jelezni.

Abban az esetben ha,

a) a visszaigazolásra vonatkozó határidő eredménytelenül telt el, vagy

b) a nyertes résztvevő által megadott Facebook profil hibás/nem létezik, vagy

c) a nyertes kisorsolt személy a Szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem vett részt, vagy

d) a nyereményt nem kívánja elfogadni vagy

e) a Szervező megállapítja, hogy a nyertessel szemben a 4. pontban meghatározott kizáró okok állnak fent

úgy a nyertes kizárásra kerül a Nyereményjátékból és elesik a nyereménytől, továbbá semmilyen kártalanításra nem tarthat igényt a Szervező részéről, illetve ezen esetekben Szervező jogosult másik nyertest sorsolni.

A nyertes nem jogosult a nyeremény teljes vagy annak részbeni ellenértékének pénzbeli megváltására.

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény részére átadásra kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a díj időben való átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Nyereményjátéknak nem célja, hogy kiskorú vagy cselekvőképtelen személyek vegyenek benne részt, a résztvevők azonban elismerik, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a nyertes kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a díj átvételére a törvényes képviselője jogosult.

3. Résztvevők köre

A Nyereményjátékon részt vehet minden 18. évét betöltött magánszemély, aki a jelen nyereményjáték szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Nyereményjátékból történő kizárás bármely feltétele.

A Nyereményjátékon nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a nyereményjátékban, a Szervező e személyt a Nyereményjátékból kizárja.

A fenti tiltó rendelkezések megszegéséből eredő minden felelősség az érintett résztvevőket terheli.

A Nyereményjátékból kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Nyereményjáték tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Nyereményjáték szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulását a pályázat időtartama alatt visszavonja.

A Szervező jogosult kizárni azt a résztvevőt, akinek magatartása sérti a Szervező jó hírnevét, valamint a további Résztvevők jogait és érdekeit.

4. Adatkezelés

A Szervező felhívja a Nyereményjátékban Résztvevők figyelmét arra, az adataik kezelésének jogalapja a Résztvevők, mint érintettek önkéntes hozzájárulása a jelen játékszabályzat, valamint Szervező Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának megértését és elfogadását követően.

A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott adataikat a Szervező a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából kezelje a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően. Kezelt adatok köre: teljes név (vezeték és keresztnév).).

A Résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adataikat a nyereményjátékkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése céljából felhasználja, tehát kezelje. Szervező a Résztvevők adatait a nyereményjátékot követő sorsolás lezárultáig kezeli és ezt követően 5 munkanapon belül a megadott személyes adatokat törli, illetve a nyertes adatait az adózási kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályok (a számvitelről szóló 2000. C. tv. 169. §) időtartamig kezeli.

A jelen Nyereményjáték adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. A Nyereményjáték során Szervező részére megküldött adatok elkülönített adatállományba kerülnek. A Szervező a kezelt adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírások, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete (GDPR) betartásával, az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, harmadik személynek nem továbbítja, gondoskodik azok biztonságáról.

A Szervező bármely Résztvevő kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt a Résztvevő Szervező által kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, valamint az adatkezelés időtartamáról.

A Szervező bármely Résztvevő kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik Résztvevő személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. A Résztvevő bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak-, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét.

Amennyiben Résztvevő úgy ítéli meg, hogy a Szervező a személyes adatait jogosulatlanul kezeli, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szervező az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a Résztvevőt írásban tájékoztatja.

A Résztvevőnek a jogszabályban meghatározott esetekben joga van a bírósági jogorvoslatot kérni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Szervező az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a tartalom@budapestbrand.hu e-mail címen, valamint a Budapest Brand Nonprofit Zrt, 1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3. postacímén fogadja.

5. Adózás

Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték adóköteles. Az adó terheit a Szervező viseli, ugyanakkor a nyeremény személyes átvételével kapcsolatos költségek (ideértve a felmerülő utazási költségeket is), díja a nyertes Játékost terhelik.

A díjak kapcsán keletkező SZJA-t és kapcsolódó járulékot a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, bevallja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

6. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat és az adatkezelési feltételek a Budapest Brand Nonprofit Zrt. www.enbudapestem.hu weboldalán és a Szervező “Énbudapestem” Facebook oldalán kerülnek közzétételre.

A Szervező fenntartja a jelen Szabályzatban foglaltak változtatásának jogát, a jogi előírások vagy más, a jelen szabályzatban meghatározott játék szervezésére hatással bíró lényeges eshetőség vonatkozásában, és különösen fenntartja a jelen szabályzatban meghatározott bármilyen időpontban történő visszavonásának jogát, indoklás és igazolás nélkül. Az erről szóló értesítést a Szervező a fenti linken teszi közzé. A Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Ilyen esetben a Résztvevők vagy a nyertes Résztvevőnek nem jár semmilyen kárpótlás a Szervező részéről.