Restart Budapest Card Facebook Nyereményjáték szabályzat

1.    A Nyereményjáték szervezője

A BVA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban, mint Szervező) az Énbudapestem Facebook oldalon nyereményjátékot (továbbiakban Nyereményjáték) hirdet.

2.    A nyeremény: 6 darab 48 órás Restart Budapest Card beváltására jogosító voucher (3 nyertes, fejenként 2 db Restart Budapest Card)

3. A Nyereményjáték lebonyolítása és feltételei

3.1.    Nyereményjátékban részvevők feladata

Szervező a BVA Nonprofit Kft. “Énbudapestem” Facebook oldalán közzétett Nyereményjátékra való felhívásban/bejegyzésben az oldal látogatóinak kommentben kell megválaszolniuk, hogy „Nektek melyik a kedvenc helyetek Budapesten, és miért?”  

3.2. A Nyereményjáték időtartama és a sorsolás időpontja

A kérdőíves felmérésben és a Nyereményjátékban történő részvétel 2020. július 29. és 2020. augusztus 6. napja közötti időszakban lehetséges.

A Nyereményjátékban történő részvétel ingyenes.
A sorsolás időpontja 2020. augusztus 7.

A Szervező a sorolást 3 tagú sorolási bizottság közreműködésével bonyolítja le.

3.3. A kiértesítés folyamata

Szervező a sorsolás nyertesét, a sorsolást követően 1 munkanapon belül, Facebookon keresztül értesíti. A nyertesnek az értesítést legkésőbb annak kézhezvételét követő 5 munkanapon belül kell visszaigazolnia egy válaszüzenetben.

3.4.     A nyeremény átvétele

Szervező a nyereményt (6 darab 48 órás Restart Budapest Card beváltására jogosító voucher) a nyertes általi, e-mail útján történő írásbeli visszaigazolását követő 5 munkanapon belül, szintén e-mail útján küldi meg a nyertes részére. A nyertes a vouchert 2020. december 31. napjáig Szervező “Budapestinfo Point” irodáiban válthatja be személyesen Restart Budapest Cardra.

A Budapestinfo Point-ok elhelyezkedéséről, nyitva tartásáról további információ az alábbi linken található: https://www.budapestinfo.hu/hu/budapestinfo-pontok-2  

A voucher kizárólag 1 alkalommal és 2 db 48 órás Restart Budapest Cardra váltható be. A Restart Budapest Card felhasználási feltételeiről és azzal igénybe vehető kedvezményes szolgáltatásokról további információ az alábbi linken található: https://www.budapestinfo.hu/hu/registration-terms  

A nyertes részére a voucher csak akkor kerül beváltásra, ha a személyazonosságát az átadás helyszínén Szervező munkavállalói részére hitelt érdemlően igazolja. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a info@bpva.hu  e-mail címen keresztül nyújt felvilágosítást. A részvételtől a Nyereményjáték teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a info@bpva.hu  e-mail címen keresztül lehet jelezni.

Abban az esetben, ha

a.    a visszaigazolásra vonatkozó határidő eredménytelenül telt el, vagy
b.    a nyertes résztvevő által megadott Facebook profil hibás/nem létezik/a kapcsolatfelvétel háromszori próbálkozás ellenére sem sikerült, vagy
c.    a nyertes kisorsolt személy a Szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem vett részt, vagy
d.    a nyereményt nem kívánja elfogadni vagy
e.    a Szervező megállapítja, hogy a nyertessel szemben a 4. pontban meghatározott kizáró okok állnak fent

úgy a nyertes kizárásra kerül a Nyereményjátékból és elesik a nyereménytől, továbbá semmilyen kártalanításra nem tarthat igényt a Szervező részéről, illetve ezen esetekben Szervező jogosult másik nyertest sorsolni.

A nyertes nem jogosult a nyeremény teljes vagy annak részbeni ellenértékének pénzbeli megváltására.

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény részére átadásra kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a díj időben való átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Nyereményjátéknak nem célja, hogy kiskorú vagy cselekvőképtelen személyek vegyenek benne részt, a résztvevők azonban elismerik, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a nyertes kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a díj átvételére a törvényes képviselője jogosult.

4. Résztvevők köre

A Nyereményjátékon részt vehet minden 18. évét betöltött magánszemély, aki a jelen nyereményjáték szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Nyereményjátékból történő kizárás bármely feltétele.

A Nyereményjátékon nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a nyereményjátékban, a Szervező e személyt a Nyereményjátékból kizárja.

A fenti tiltó rendelkezések megszegéséből eredő minden felelősség az érintett résztvevőket terheli.

A Nyereményjátékból kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Nyereményjáték tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Nyereményjáték szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulását a pályázat időtartama alatt visszavonja.

A Szervező jogosult kizárni azt a résztvevőt, akinek magatartása sérti a Szervező jó hírnevét, valamint a további Résztvevők jogait és érdekeit.

5. Adatkezelés

A Szervező felhívja a Nyereményjátékban Résztvevők figyelmét arra, az adataik kezelésének jogalapja a Résztvevők, mint érintettek önkéntes hozzájárulása a jelen játékszabályzat, valamint Szervező Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának megértését és elfogadását követően.

A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott adataikat a Szervező a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából kezelje a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően. Kezelt adatok köre: teljes név (vezeték és keresztnév).).

A Résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adataikat a nyereményjátékkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése céljából felhasználja, tehát kezelje. Szervező a Résztvevők adatait a nyereményjátékot követő sorsolás lezárultáig kezeli és ezt követően 5 munkanapon belül a megadott személyes adatokat törli, illetve a nyertes adatait az adózási kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályok (a számvitelről szóló 2000. C. tv. 169. §) időtartamig kezeli.

A jelen Nyereményjáték adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező. A Nyereményjáték során Szervező részére megküldött adatok elkülönített adatállományba kerülnek. A Szervező a kezelt adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírások, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete (GDPR) betartásával, az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, harmadik személynek nem továbbítja, gondoskodik azok biztonságáról.

A Szervező bármely Résztvevő kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt a Résztvevő Szervező által kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, valamint az adatkezelés időtartamáról.

A Szervező bármely Résztvevő kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik Résztvevő személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. A Résztvevő bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak-, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét.

Amennyiben Résztvevő úgy ítéli meg, hogy a Szervező a személyes adatait jogosulatlanul kezeli, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szervező az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a Résztvevőt írásban tájékoztatja.

A Résztvevőnek a jogszabályban meghatározott esetekben joga van a bírósági jogorvoslatot kérni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Szervező az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a info@bpva.hu e-mail címen, valamint a BVA Nonprofit Kft., 1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3. postacímén fogadja.

6.    Adózási kérdések

A Nyerteseket a díjakkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A díjak kapcsán keletkező SZJA-t és kapcsolódó járulékot a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, bevallja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

7.    Záró rendelkezések

7.1.   Szabályzat kihirdetése

Jelen Nyereményjáték szabályzat a www.enbudapestem.hu  weboldalon és Facebook oldalon kerül közzétételre.

A Szervező fenntartja a jelen Szabályzatban foglaltak változtatásának jogát, a jogi előírások vagy más, a jelen szabályzatban meghatározott játék szervezésére hatással bíró lényeges eshetőség vonatkozásában, és különösen fenntartja a jelen szabályzatban meghatározott bármilyen időpontban történő visszavonásának jogát, indoklás és igazolás nélkül. Az erről szóló értesítést a Szervező a fenti linken teszi közzé. A Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Ilyen esetben a Résztvevők vagy a nyertes Résztvevőnek nem jár semmilyen kárpótlás a Szervező részéről.